Československá mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Publikace

ČSSM vydává pro své členy od r. 1960 čtyřikrát ročně Bulletin Československé společnosti mikrobiologické, který má úlohu zpravodaje, seznamujícího členy s aktuálními otázkami života Společnosti. Kromě administrativních záležitostí se na stránkách Bulletinu objevují i články odborné a popularizační. V roce 2000. získal Bulletin ČSSM renomované mezinárodní označení ISSN 0009-0646. Duší Bulletinu ČSSM je mnoho let Jiří Matějů.

Veškeré příspěvky do Bulletinu ČSSM se přijímají průběžně po celý rok. Příspěvky prosíme zasílat v elektronické podobě na adresu redakce Bulletinu. Současně s elektronickou verzí prosíme o zaslání tištěné verze na poštovní adresu redakce:

Redakce Folia Microbiologica
MBÚ AVČR
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4 – Krč

Uzávěrky jednotlivých čísel bývají obvykle ve 2., 4., 7. a 11. měsíci roku.